ZOBACZ TAKŻE

Regulamin Polityka prywatności Zwrot towaru Koszty dostawy Termin realizacji zamówień Kontakt
Zasady zwrotu produktu
Czas na odstąpienie od umowy - 14 dni
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa - kupujący
Adres do zwrotu
COMFORTBE
Gen. Zajączka 26
05-270 Marki

WARUNKI I ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania i nie może być uszkodzony,

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o  odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego  wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny  Sprzedawcy przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy,  które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w  posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,  zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty dostarczenia rzeczy.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z  żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od  Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez  Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie  nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie  jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego  dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją  osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie  później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba  że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania  terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku  gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym  trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu  rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku  finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od  wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od  umowy.  

 

 

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach esklepu COMFORTBE nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

 •     o  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo odstąpienia od umowy;
 •     w której cena lub wynagrodzenie  zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •     w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
 •     w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •     w  której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od  wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której  konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub  dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy  lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •     w której  przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
 •     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •     zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •     o  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi;
 •     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są  zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o  utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU