Czas na reklamację z tytułu rękojmi, na towary zakupione w COMFORTBE, wynosi 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona) od dnia dostarczenia towaru lub bezpośredniego odbioru w stacjonarnym salonie COMFORTBE - na podstawie dowodu zakupu.

REKLAMACJE.
 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową  gwarancyjną.
3. Reklamacja powinna być złożona mailowo reklamacje@comfortbe.pl lub na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej - oznaczenie Zamawiającego, w  tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer  telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz  dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze  złożoną reklamacją, opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji  oraz datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z dowodem zakupu.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w  terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia  reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
6. Reklamowany produkt powinien być w stanie nadającym sie do przyjęcia go do reklamacji - przede wszystkim czysty.